تاريخ : پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۸۷ | 0:0 | نویسنده : عبداله شعبانی

1.جملات زير راباكلمات مناسب كامل كنيد.

الف.فاصله بين ذرات سازنده ماده در حالت .............از سايرحالت هاي ماده بيشتر است.

ب.با............يك مايع ميتوان آن رابه بخار تبديل كرد.(گرم كردن-سردكردن)

ج.وقتي حجم ماده اي براثرسردشدن ،كاهش مي يابدمي گوييم.............شده است.(منبسط-منقبض)د.براي جداكردن مخلوط آب والكل ازروش ..............مي توان استفاده كرد.

 

2.پاسخ صحيح را انتخاب كنيدوباعلامت ضربدرمشخص كنيد.

الف.كدام يك ازمواد زيرنقطه ذوب معين دارد؟

1.شيشه               2.جيوه             3.قير                     4.كره

ب.حلال لاك ناخن چيست؟

1.آب                 2.تينر                  3.استن                    4.تتراكلريدكربن

 

3.درست يا نادرست بودن عبارات زير رامشخص كنيد.

الف.هنگام ترمزكردن نيروي اصطكاك باعث توقف اتومبيل مي شود.(..............)

ب.ازنمك مي توان به عنوان ضد يخ استفاده كرد.(................)

 

4.جمله ي زيررابادرنظرگرفتن ويژگي هاي ماده تفسير كنيد.

((چند عددكشمش درآب گرم زودترازآب سردمتورم وآبدار مي شود.))

5.باتوجه به نمودار روبروبنويسيد اگردماپاي

 


ساخته شده توسط دوفلزآلومينيوم ومس راگرما

بدهيم دماپابه طرف كدام فلزخم ميشود؟چرا؟

 

6.ماهي ها درآب سرداكسيژن بيشتري براي تنفس در اختياردارند يا درآب گرم؟چرا؟

 

7.در يك روز سرد زمستاني شيرين در اتاق مشغول درس خواندن بود ،زمان استراحتش كه فرا رسيدبه پشت پنجره رفت تا به خيابان نگاهي بيندازدپس ازآن كه پرده را كنار زد متوجه شد شيشه از داخل اتاق خيس است و قطره هاي آب بر روي آن نشسته است در حالي كه ظاهرا هيچ آبي در محيط وجود نداشته است .

الف. قطره هاي آب روي شيشه از كجا آمده است؟

ب.نام اين تغيير حالت چيست؟

ج. اين تغيير حالت گرماگير است يا گرماده؟

 

8.دو ويژگي مخلوط نا همگن را بنويسيد.

 

9.دو مشخصه نيرو را بنويسيد.

10.در يك مسابقه،دونده اي مسير 600متري را در مدت زمان 1دقيقه طي مي كند.سرعت اين دونده را محاسبه كنيد .(با ذكر فرمول)

 

10.دو تفاوت وزن وجرم را بنويسيد.

11.اگر از نقطه Aبه نقطهBمطابق دو مسير تعيين شده در شكل برويم ،مسافت طي شده وجابجايي را محاسبه كنيد.

A B