تاريخ : سه شنبه یکم مرداد ۱۳۸۷ | 0:0 | نویسنده : عبداله شعبانی

جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد.

1.الف.در بازتاب نور از سطح يك جسم همواره زاويه تابش و زاويه بازتاب .........است.

ب.امواج صوتي كه فركانس آن18000هرتز است جزء امواج..........است.

ج.ميزان رسانايي............بيشتر از حالت هاي ديگر است .

 

د. يكي از مهمترين روش هاي مطالعه اعماق زمين .....................مي باشد.

و.عامل اصلي هوازدگي شيميايي ..........مي باشد.

ه.قسمت مايع خون را .........مي نامند.

 

2. درست ونادرست بودن عبارات زير را مشخص كنيد .

الف.علت تشكيل سايه انتشار نور به خط راست است.(...............)

ب.منبع اصلي تامين انرژي ،زغال سنگ ميباشد.(...................)

ج.همه سلول هاي بدن به يك اندازه مي باشند.(..................)

د.گروه خوني ABمي تواندبه همه  گروه هاي ديگر خون بدهد.(.................)

 

3.چهار عامل موثر بر سرعت واكنش را فقط نام ببريد.

4.براي ايجاد جريان همرفتي سه شرط لازم است آن سه شرط را بنويسيد.

 

5.طول موج را تعريف كنيد.

6.از بين سه ماده(فيروزه-مرواريد-نفت)كدام يك كاني است.دو دليل ذكر كنيد.

7.عوامل موثر بر حاصل خيزي خاك را بيان كنيد.(سه مورد كافي است.)

 

8.دو ويژگي سنگ رسوبي را بنويسيد.

9.استفاده از انرژي گرمايي زمين چه مزيت هايي نسبت به انرژي نفت و گاز و زغال سنگ دارد.(2مورد)

 

10.سه قسمت اصلي يك سلول را فقط نام ببريد.

11.دستگاه را تعريف كنيد.

12.كوشش انسان براي توليد غذاي بيشتر به چه مواردي مربوط مي شود.(3مورد)

 

13.چهار ويژگي آنزيم ها را بنويسيد.

14. سه ويژگي گلبول سفيدرا بنويسيد.

15.از وظايف لنف دو مورد را بيان كنيد.

16.هواي دم و بازدم چه تفاوتي باهم دارند.

17.تنفس را تعريف كنيد.

18.پاسخ كوتاه بدهيد.

الف.اندام تصفيه كننده وتنظيم كننده تركيب خون چه نام دارد ؟

ب.خرد شدن سنگ وتبديل آن به سنگ ريزه چه نوع هوا زدگي است؟